adsense1

Eka slokas


Eka sloka Ramayanam

Poorvam Ramatapovanaadigamanam
hatwamrigam kanchanam
Vaidehi haranam Jadayu maranam
Sugreevasambhasanam
Bali nigrahanam Samudra taranam
Lankapureedahanam
paschat RavanaKumbakarnanidanam
hyetadhi Ramayanam


Eka sloka Bharatham

Aadow PandavaDartharasthrajananam
lakshagrehe dahanam
dyutham Sreeharanam vaneviharanam
matsyalaye varthanam
Leelagograhanam raneviharanam
sandhikriyajimbhanam
paschat BhismaSuyodhanadi nidanam
EetanMahaBharatham


Eka sloka Bhagavatham

Aadow Devakidevi garbhajananam
Gopeegrihe vardhanam
mayaPootanajeevithapaharanam
Govardanodharanam
KamsachedanaKauravadi hananam
Kunteesutapalanam
Hritat Bhagavatham puranakathitham

Sree Krishan Leelayutham