adsense1

Sri Mookaambika Pancharatna Stotram


Moolaamboruhamadhyakona Vilasath Bandhuukaraagojvalaam
Jwaalaajaalajithendu Kanthilahariim Aanandhasandaayiniim
Helaalaalitha Nilakunthaladharaam Niilothariiyam Shukhaam
Kolluuraadri Nivasiniim Bhagavathiim Dhyaayaami Mookaambikaam


Baalaaditya Nibhaananaam Trinayanaam Baalenduna Bhuushithaam
Niilakaarasukeshiniim Sulalithaam Nithyannadhaanapradaam
Shankamchakravaraabhayancha Dhadathiim Saaraswathaarthapradhaam
Taam Baalaam Tripuraam Shivena Sahithaam Dhyaayaami Mookaambikaam


Madhyaahnarkasahasrakooti Sadrushaam Maayaandhakaare Sthithaam
Maayaajaalaviraajithaam Madakariim Maarena Samsevithaam
Shuulam Pashakapaalapusthakadharaam Shudhaartha Vignyaanadaam
Taam Baalaam Tripuraam Shivena Sahithaam Dhyaayaami Mookaambikaam


Kalyaaniim Kamalekshanaam Varanidhiim Mandhaarachinthaamanim
Kalyaaniim Khanasamsthithaam Khanakrupaam Maayaam Mahaavaiishnaviim
Kalyaaniim Bhavathiim Vikarmashamanaam Kanchiipuriim Kaamadhaam
Kalyaaniim Tripuraam Shivena Sahithaam Dhyaayaami Mookaambikaam

Kaallambodharakunthallaam Smithanukiim Karpuuraharojvalaam
Karnalambitha Kundaladharaam Manikyakanchiidharaam
Kaiivalyakaparayanaam Kallamukiim Padmasane Samsthithaam
Taam Baalaam Tripuraam Shivena Sahithaam Dhyaayaami Mookaambikaam


Mandhaarakundhakumudothpalamallikabjai:
Shrumgaaraveshasurapuujithavandithaamghli
Mandharakundhakumudothpala Sundaraamgi
Mookaambike Mayi Nidehi Kruupakataksham


Students can recite the Sree Mookaambika Pancharatna Stotra to have success in their field. It even blesses people with the power of speech to the speech impaired.